Commitee

Chief Patron
Organising Chairman
Dr Naresh Trehan
Dr KK Handa
 
Organizing Committee
Dr Aru Chhabra Handa
Dr Poonam Gautam
Dr Gaurav Khatri
Dr Anindiya Nayak
Dr Yash Mittal
Dr Sugandha Singh
Dr Yogesh
Dr Aishwarya
Dr Pallavi
Dr Swathi
Abhay Kumar
Vidushi Saxena
Sarika Shilkoti
Shyam Lal